Innkalling til Årsmøte 2020

Årsmøte 2020

I henhold til gjeldende vedtekter skal møtet avholdes innen utgangen av mars,
men under denne korona pandemien kan fristen utsattes til 15 juni.
Årsmøte for Utsikten golfklubb avholdes tirsdag 23/3 kl. 18.00 i Kvinesdal
kino/kulturhus.

Ihht retningslinjene i forbindelse med pandemien kreves det skriftlig
påmelding og denne påmeldingen sendes til post@utsiktengolf.no
Påmelding senest 21.03.

Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før møte avholdes.
Dokumenter som skal gjennomgås og forslag skal gjøres tilgjengelige på
klubbhuset senest en uke før årsmøte.

Agenda for årsmøte:
1. Godkjenning av saksliste og innkalling
2. Valg av dirigent
3. Valg av sekretær og 2 personer til å undertegne protokollen
4. Styrets gjennomgang av hoved hendelser i 2020, med styrets
årsberetning og rapport fra enkelte underkomiteer
5. Regnskap 2020
6. Kontrollkomiteens rapport
7. Budsjett 2021
8. Kontingent 2022.
9. Innkomne forslag
10.Valg