Årsmøte

Det vises til tidligere annonsering av årsmøte og senere utsettelse av dette som følge av Covid-19 restriksjoner.

Det viser seg nå at gjeldende restriksjonen ikke tillater at vi kan avholde et fysisk møte innen idrettens frist for å gjennomføre årsmøte (15. juni).

Møtet vil derfor måtte avholdes elektronisk. Styret har satt møtet til mandag 14. juni kl 18.00. Styret vil sitte samlet i eget rom.

 

Vi inviterer alle medlemmer som ønsker å delta om å koble seg opp til møte via TEAMS (elektronisk

Frist for påmelding er fredag 11. juni kl 17.00. Dere vil da få en invitasjon på mail med innbydelse til Teams-møte. Følg instruksjonen i denne mailen for å bli med.

 

Dere kan delta ved å klikke inn på følgende link;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDI1ZjAxMzktMTYzZC00MWIxLWE3M2MtMmFlNDc2Yzc5MDc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e665f595-6fa5-4fd7-9128-21e1905bc580%22%2c%22Oid%22%3a%225979001f-ed29-4153-a236-fd23ddd2d954%22%7d